Atlantisz Fényfia
Chequetet Arelich Thoth Vomalites

atlantiszfenyfia@gmail.com

06/30-3656299

arelich.thoth.vomalites

„Aki csak azt hajlandó megtenni, ami könnyű, annak nehéz lesz az élete. Aki hajlandó megtenni, ami nehéz, annak könnyű lesz az élete.”
(Arelich Thoth Vomalites)

Sorselemzés tarotból Szíriuszi, Atlantiszi, Egyiptomi módszerrel

 

 

A Tarot igazi története

 

 

 

A tarot értelmezése újabban egyre inkább pszichológiai személyiségelemzéssé vált, aminek célja az önismeret és a személyes sorsfeladat megtalálása. A Tarot jelképek mindegyike egy-egy hosszú lépcső tetején nyíló kapu. Ezen a lépcsőn lépdelve fokról fokra felemelkedve jut át az ember a halált a halhatatlanságtól leválasztó képzelt falon. A felemelkedéshez, a feljebb jutáshoz, átélt tapasztalat vezet. Az érdeklődők számára, akik nagy erőfeszítés árán meg akarják találni a járható utat, a Tarot megteremti, hogy a múltból a jövőbe és onnan az örök jelenbe pillanthassunk. A Tarot útmutatás, üzenet ahol, bepillantást nyerhet a spirituális, szellemi, érzelmi és fizikai szintekbe, megértheti, mi történik vele, az miért történik, mit tehet, hogy tapasztaljon, tanuljon, fejlődjön, érjen földi életében.

 

 „Halld a szót, mert ez elméd törvénye,
figyeld elméd, mert ez szimbolizálja lelkedet,
tekints lelkedre, mert számot kell adnod róla”
(Atlantisz, Intelmek könyve)

 

A Tarot ismerete az élet ismerete, vallották beavatott papjaim és papnőim. Olyan egységes energiamezőt leíró eszköz, ami nemcsak megmutatni képes saját „mátrixunkat” vagyis a világunkban zajló erőket, hanem aktív lehetőséget is nyújt arra, hogy megváltoztatva gondolkodásunkat, egy másik létvalóságra hangoljuk rá magunkat. A Tarot az AKASHA krónika földi megfelelője. Az egység részesei vagyunk. Egy Teremtő, sugárzó pont van -Isten, Logosz. A fizikai világban ennek a Teremtőnek a vevőkészüléke a lélek. Az ember felfogja az egyetemes gondolatot, de szabad akaratunk lévén mindenki másra van ráhangolódva. Az összes tudással rendelkezünk a világban, a tanulással csak ráhangoljuk -behangoljuk- magunkat a közös, egységes emléktárra. Aminek figyelmet ad az ember, olyan önmaga, és aminek nevét tudja, azt már uralhatja is. Ebből a megfontolásból következik, hogy a Tarot elsősorban egy önismereti eszköz, de egyben a lélek mélyén kódolt információ is. A múlt ismerete elvezet a jelen lehetőségeinek feltérképezéséhez, ami megmutatja jövőnk egyik lehetséges valóságát is. Így alkalmas a Tarot arra, hogy választ adjon az útkeresőnek, és segítse kibontakoztatni teremtő képességeit is. A kevésbé ismert Thotmoses későbbiekben Mózesként ismert fél szemita fél khemitának is meghatározó köze volt a Tarot-hoz. A fáraó lánya fiaként nevelte fel, így általam a legmagasabb tudásban részesült és beavatott papom lett. Megkapta nevem a megtisztelő „H” vég nélkül, így lett ő Thotmoses. Miután elárult engem, nevelő anyját, Egyiptomot és az egész khem népet (a szemitákat) Izrael népét kivezette Egyiptomból. Az ellopott tudás birtokában a főníciai, és egyiptomi írás alapján saját írásjegyeket alkotott, amik kódoltan tartalmazták mindazt a tudást, amit az egyiptomiak tudtak magukról, mint Isten teremtményéről, a teremtésről magáról, az életről, a halálról, a halál utáni létről. A TUDÁS  megőrződött a Tarot-n és a sajnos részben torzítva Kabbalán keresztül. Court de Gébelin helyesen gondolta 220 évvel ezelőtt, hogy a Tarot-t tartva a kezünkben az egyiptomi kultúrának titkos tudását tartjuk a kezünkben. Tiszteljük a tudást, mi nekünk adatott Isten kegyelméből, a saját boldogulásunkra és az Ő dicsőségére.

 

 

A Tarot kártyát úgy Atlantiszban mint az ősi Egyiptomban -jóval az úgynevezett 0-ik kor előtt-, spirituális beavatásoknál használtam/használták és megalkotója én, Thoth voltam. Eredetileg a tarot 144+1 lapból állt ami mára 78 lapra degradálódott, köszönhető ez, az itteni emberi hibridek félelmének, a negatív csillagnemzetség hatalomvágyának, akik manapság nem mások mint a „bolygó vezetősége” ezen fajok által kijelölt több hibridjük, egyszóval közismerten a háttérhatalom. Manapság a beavatási útja a tarotnak kevésbé ismert, viszont a jövő meglátásában (jóslás), életünk megértésében, problémáink megoldásban nagyon sokat segíthet. Mivel ez az Egyetemes Intelligens Energia(a Mindenható vagy Abszolútum) mindenütt jelen van, magától értetődően valósan jelen kell lennie a tér bármely adott pontjában. Következésképpen, valósan Jelenlévőnek kell lennie minden egyén szívében. Ez a Jelenlévő a Mindenható- az Igazi Önvaló, a valódi Én az a szívben lakazó Krisztus láng vagy lélekláng, a személyiség szent templomában rejlő isteni természet. Ez az Igazi Önvaló minden megnyilvánulás kezdeményezője, s tökéletes tudása magában foglalja a múltban, jelenben és jövőben bekövetkező történések összes részletét. Ismer minden eseményt, és azok jelentőségét. Így ismeri minden emberi lény teljes múltját, jelenét és jövőjét. Rendszerint az Igaz Önvalónak ez a tökéletes tudása rejtve van előttünk; de bizonyos körülmények között egy része lehozható a tudatosság személyes szintjére. A Tarot helyes használata megteremti a szükséges körülményeket, mivel a Tarot egy olyan eszköz, amelyet valaha én találtam ki, éretettem azon törvényszerűségeket, amelyek útján az Igazi Önvaló tudatosság feletti ismeretanyaga összefüggésbe hozható azokkal a konkrét problémákkal, amelyekkel szembekerülünk éber létünk én-tudatos szintjén folytatott tevékenységeink során. A Tarot kulcsok szimbolikus képi, saját jelentéstartalombeli és geometrikus szimbólumokból állnak. Ezek a szimbólumok jelentik a tudatalatti elme természetes „nyelvét”, ami egy olyan nyelv, amely régebbi az összes nyelvnél, s amelyből a beszéd minden fajtája származik. Elsődlegesen képekben gondolkodunk, nem szavakban, és ez szinte az összes olyan csillagfajra érvényes mely szemekkel rendelkezik, többek között az egész emberi fajnál is. Ez a közös képi nyelv a módja annak, ahogyan a tudatalatti elme közvetítheti számunkra az Igazi Önvaló tudatfeletti szintjeiről származó magasabbrendű ismereteket.

 

A Tarot kártya

 

 

Amikor tarot jóslással kezdünk foglalkozni, tartsuk észben, hogy az nem arra való, hogy kielégítsük saját magunk vagy valaki más jövőre irányuló meddő kíváncsiságát. Vegyük komolyan a tevékenységet. Amit el készülünk sajátítani, az egy olyan módszer, amelynek segítségével kapcsolatba kerülhetünk a saját problémáinkkal és azokéival, akik tanácsot kérnek tőlünk; ez a múlt, jelen és jövő tudatfeletti ismeretének fénye, amely az Egy Életerő szív és elmebeli működését jellemzi. Ha felszínesen foglalkozunk ezzel, akkor valójában a legszentebb titkokat szentségtelenítjük meg, és az efféle meggyalázásért a büntetés elkerülhetetlen. Az, aki a Tarot-t pusztán jövendőmondó eszközzé alacsonyítja le, megfosztja magát mindenfajta éleslátástól, amelynek birtokába juthatna. Hamis látomásokkal csalja meg önmagát és másokat, s megnyithatja az utat az ártó asztrális elemektől való veszélyes megszállottság felé. A tarot jóslás gyakorlása valódi alkalmat kínál arra, hogy szolgáljunk, és segítséget ad abban, hogy kibontakoztassuk egy magasabb rendszer intuitív képességeit. Ahogy egyre tapasztaltabbakká válunk, folyamodnak majd hozzánk olyan személyek, akiket mindenféle tanácstalanság kínoz, akik mindenféle látszólagos akadállyal kerülnek szembe, s akiket mindenféle diszharmónia látszata nyugtalanít. Amint elnyerjük bizalmukat, elmondják nekünk a legbelsőbb titkaikat. Soha ne éljünk vissza ezzel a bizalommal. Hozzunk egy olyan szabályt, hogy nem vitatjuk meg a tőlünk tanácsot kérők dolgait beavatatlanokkal- még névtelenül sem. Összességében túl sok a horoszkópokkal való összehasonlítás és az ügyfelek dolgairól való beszéd azon személyeknél, akik érdeklődnek az asztrológia, a tenyérjóslás, a numerológia és más jósló hivatások iránt. Továbbá, kerüljük az ügyfeleink életére vonatkozó személyes ítéleteket. Még akkor is, ha nézeteik és életvitelük erőteljesen eltérnek saját elképzeléseinktől és normáinktól, gondoljunk arra, hogy minden elítélő vélemény annak bizonyítéka, hogy aki meghozta azt, többé-kevésbé tudatlanságban van. Ahhoz, hogy jól jósoljunk, megértő kapcsolatban kell állnunk a tőlünk tanácsot kérőkkel, és ha elítélünk valakit, ott nem lehet szó megértésről. Mindenekelőtt sorsunk nem pontosan megtervezett és az élet által változatlanul hagyott út. Ha ez így lenne, akkor a szabad akaratnak és döntésünknek nem lenne semmiféle valóságos funkciója. Ez azt jelentené, hogy nem adatott meg számunkra a jó és a rossz, a fény és a sötétség közötti választás. Életünk, mint egy mozifilm peregne le, és mi csupán passzív szemlélődők lennénk. És ki szeretne akarat nélküli bábu lenni közülünk? Mindazonáltal azonban rendelkezünk saját sorssal. Krisztuslángunkon és lélelkbarionunkon kívül a 3-ik dimnezióban való megtestsülésünk miatt génjeinkben is hordozzuk. Nem véletlen, hogy mindannyian mások vagyunk. Más a kinézetünk, mások a képességeink és hiányosságaink, más a jellemünk. Közülünk mindenki egy sajátos egyéniség. Sorsunkat, mint egy ideálisan megtervezett életutat képzelhetjük el, amin végiglépdelünk, vagy körülötte tévelygünk, avagy teljesen letérünk róla. Magyarázhatjuk ezt akár a genetika, a környezet befolyásával vagy azzal, ahogy előző életünkben éltünk, létezik valami, ami vezérel, vagy egy meghatározott úton ösztökél minket. Úgy tűnik, mintha sikereink vagy sikertelenségeink attól függnének, hogy teljesítjük-e vagy sem a számunkra meghatározott feltételeket, és sikerül-e végighaladni azon az úton, mely számunkra van kijelölve. Néhány szigorúan racionális személy erre talán csak a száját húzogatja. Számukra a kártyavetés csupán egy szédelgő prognosztikája, mely automatikusan tartalmaz néhány százaléknyi valószínűséget. Minden racionális érvelés ellenére azonban tudjuk, hogy nem léteznek olyan törvények vagy alapelvek, melyek nem alárendeltjei akaratunknak, és amelyek megbízhatóan műkődnek tekintet nélkül arra, hogy azokat értjük-e vagy sem. És, hogy szintén létezik a sokféleség felszíne alatt rejtőző egység, az összes rendszert és tant egyesítő teljesség. A Nagy Arkánum manapság 22 jelképe kulcs lelkünk és ezzel sorsunk rejtélyeinek megértéséhez. E szimbólumok segítségével elbeszélgetünk lelkünkkel, és megismerjük azt. A legmélyebb belsőnk megismerésével leleplezhetjük sorsunkat is. Azonban tudatosítanunk kell, hogy sorsunk nem változatlan. Adott számunkra a szabad akarat, mely lehetővé teszi a sors beteljesülését, az azzal szembeni ellenszegülést vagy annak megváltoztatását. És ahogyan életszituációnk változik, úgy változnak azon kérdésekre adott válaszok, melyeket a kártyákban keresünk.

 

A Tarot rövid története és felépítése

 

 

A Tarot szimbolikus képek (kártyák) sorozata, melyek a legfontosabb bölcsességeket és az életet tápláló erőforrásokat jelentik. A Tarot történetében bizonyosan nagy szerepe volt az egyiptomi ó birodalmat megelőzően a Kr.e. 3300-ban amikor munkám kiteljesedett és aranykoromat éltem -én Thoth-, a háromszor nagy, gyógyító orvos-papkirály. Az egyiptomi hierolifák kitalálója és megalkotója, egyiptomi ősvallás alapítója, valamint a Tarot ősének, a Tabula Smaragdinának alkotójaként éltem mindennapjaimat és dolgozam az emberi hibridekért. „Isten szava”-ként születtem le a Földre, még Atlantiszba, hogy Isten elvárásait megtanítsam az embereknek, hogy haláluk után lelkük üdvözülhessen. Az ókori Egyiptomban a Tarot a beavatási rítusokhoz volt használatos, a Tarot szimbólumait használtam/használták fel Ozirisz misztériumában a beavatandók felvilágosítására.

 

Kr.u. 300 évvel Julianus Apostata, római császár egy részét elégettette, a másik részét a tengerbe dobatta a Tabula Smaragdinának. Mégis fennmaradt, mert Kr.e. 40-30 évvel a királyok völgyében egy Szameref nevű, Ízisznek szentelt papnő sírjában eltemetett néhány papiruszra festett Tarot lapot találtak. A feltárás során a papnő kezében egy, szinte teljesen ép 103 lapból álló  Tarot csomagot találtak. A XVIII. században a sírt feltárták, a leleteket Franciaországba vitték, ahol a párizsi Múzeum megvásárolta. Az a bizonyos 103 lapos Tarot kártya sokak fantáziáját felizgatta a misztikusosk,  és a gnosztikus illetve a kutatók körében is, így elkezdtek foglakozni ezzel a titokzatos 103 lapos Tarot kártyával. Akinek viszont a kezébe került és foglalkozott vele oly módon, hogy azt értelemezze és/vagy akár bármilyen módon lemásolja, azok mind valamilyen szerencsétlen baleset áldozatai lettek. Ezen oknál fogva a múzeum igazgatósága úgy döntött, hogy visszahelyezik a papnő kezébe a kártyacsomagot, hogy a továbbiakban senki ne érintkezzen vele, így a problémák is elhárultak. Szameref papnő még ma is ott található a párizsi Néprajzi Múzeumban háborítatlanul.

 

 

A Tarot legkorábban 1240-ben a Worcester-i Zsinat megemlíti a  „király és királyné játéká”-t, de végül is nem derül ki, hogy a Tarot kártyáról van-e szó. A kártyákat eleinte  „Naibi” néven említették 1299-ben a „Trattato del governo della familia di Pipozzo di Sandro” című munkában, ebből eredt később a „Naibis” és  „Naipes” név. A XIII. században viszont minden nyom elvész. A középkorban, (1377) XIV. századból származó írásos emlékekből kiderül,a vallás üldözte, betiltotta a  „fekete mágia” ezen megnyilvánulását, és csak a XVII. századtól kezdték el újra alkalmazni. A mai újraalkotott kártyasor Provance-i eredetű a XIV-XV. századból (Marseilles-i kártya).

 

 

Sok találgatás van, hogy a Tarot elnevezés honnan származik. Egyesek szerint a megnevezés állítólag Kasztiliából származik, a „Nabab” szóra vezethető vissza, ami szanszkrit nyelven alkirályt, helytartót és kormányzót jelent. Mai elnevezése a „Tarochino”, „Tarocco” vagy  „Tarocchi” jelöléseknek felel meg, melyek már nagyon régen használatosak voltak Olaszországban, és melyeket egyesek a Po egyik mellékfolyójának nevére, a Tarora vezetnek vissza. Megint mások a játék titokzatos eredetére való utalást látnak a négy betű számos kombinációs lehetőségében no persze hibásan. A tarot kártya eredete hivatalosan ismeretlen. Eredetüknek megfelelően közkedveltek azok a feltételezések, melyek szerint a kártyát a keresztes lovagok (egyiptomi eredet) vagy a cigányok (indiai eredet) hozták magukkal Európába.  Vélhetően Keletről származik, cigány jövendőmondók, egyiptomi mamelukok és mór hódítók terjeszthették el Európában. Ezek a feltételezések aligha egyeztethetők össze a fenti adatokkal. A keresztes hadjáratok ideje túlságosan távolra nyúlik vissza, és magát az ezen szellemi értéket támogató templomos rendet IV. Fülöp már 1307. október 13-án feloszlatta. A cigányok viszont az 1400-as években bukkantak fel Európában, így csupán a kártyák terjesztőiként, de semmi esetre sem forrásaiként jöhetnek szóba. Példa erre az 1369-es dekrétum, melyet V. Károly, Franciaország királya látott el kézjegyével. Továbbá ismeretes a londoni British Museum gyűjteményéből egy brefeldi (Svájc) szerzetestől, Johannes testvértől származó latin nyelvű feljegyzés, melyben így ír:  „Egy bizonyos, kártyajátéknak nevezett játék az Úr 1377. évében vált nálunk ismertté. Ez a játék képek segítségével tökéletesen ábrázolja a világ mostani állapotát. De hogy mikor, hol és ki találta ki, az teljesen ismeretlen előttem.” A továbbiakban egy 4 sorozatra felosztott, legalább 52 lapból álló kártyajátékot ír le. A Tarot kártyák származása hivatalosan nem elismert és az úgynevezett szakértők szerint homályba vész. Újrafelfedezésük a XVIII. században Antoine Court de Gébelin francia teológus és nyelvész (1725-1784) nevéhez fűződik, aki  „Monde Primitif” című átfogó művét (1775-1784) a tarot egyiptomi eredetét vallja, e szerint a kártyák allegóriák, melyek az ősegyiptomi hieroglifák kifejezői, és a társadalom világi és spirituális vezetőit, a természet fizikai erőit, a fő erényeket és a fő teremtőerőket szimbolizálják (pl. az uralkodó, a főpap, az uralkodónő, a mérték, és a Nap). „Az alexandriai könyvtár elveszett kincsének egyetlen megmaradt könyve”-ként mutatta be az olvasónak. A Tarot lapjaiban, szimbólumaiban megőrzött tudást a XX. században kapta vissza az emberiség, mert olyan dolgok történtek, hogy az embereknek nagy szükségük volt rá. Akkortól jött el az a pont, hogy az ember már újra képes befogadni a tant. Abban a században született jó néhány nagy beavatott (Freud, Jung, Maslow, Wilbert), akiknek nagy szerep jutott az ember szellemi felemelésének elősegítésében. A Tarot elnevezést az egyiptomi eredet hívei Ta-roshra (királyi út) vagy Thoth nevemre, a kabbalista eredet hívei a Torára (Törvény) vezetik vissza hibásan. Erre van egy egyszerű bionyítékom. Köztudott, hogy a Tarot kártyát Tarot-ként írjuk helyesen, de Taro-nak ejtjük helyesen, ezen oknál fogva bukott a kabbalista zsidó elmélet és a betüket is fölösleges és hibás mágikus négyzetbe foglalni, hiszen a Tarot az maga a megtestesített misztérium. Mivel a Tarot betűszáma eredetileg 5 darab ezért csak mágikus anagrammát lehet készíteni belőlük és ezért nem foglalhatók mágikus négyzetbe.

 

 

A Tarot kiejtve Taro betűit helytelenül és hibásan mágikus négyzetbe foglalhatók, TORA az Isteni törvényt jelenti, a betűiből formált latin szó, a ROTA jelentése kerék, az ORAT kinyilatkoztatás, és ATOR pedig a beavatás egyiptomi istennőjének neve. Így állította össze az amerikai okkultista Paul Foster Case a XX. században (1884-1954) ebből a tetragrammatonból a következő mondatot:  „ROTA TARO ORAT TORA ATOR”, melynek jelentése: vagyis a Tarot kereke kinyilatkoztatja a beavatás törvényét. (Más nyelvtani szabály alkalmazása szerint:  „A Tarot kereke Athor törvényét hirdeti”. Megdöbbentő belemagyrázás és megvezetés az a megfelelés, amely a Taro és a Tora, Mózes öt könyvének, a zsidók törvénykönyvének neve között fedezhető fel! A Tarot történetét, jelentőségét sokáig feledés fátyla borította, és ma is -a benne lévő hihetetlen lehetőségek ellenére- sokan csak jóslásra használják. Valójában elképzelhetetlen mélységeket hordoz, mely által nem kevesebbről szól, mint a lélek összekapcsolódásáról az Istennel. Sokan úgy vélik, hogy az ókori Egyiptomból, mások, hogy az ősi Indiából, Kínából származik, valójában a Tarot az elsüllyedt Atlantiszról öröklődött át általam, mint az ősi TUDÁS, az ősi törvény megtestesítője. A TUDÁS sokáig élőszóban terjedt. A ma ismert Tarot nagyon sok közvetítő által maradt fenn, hosszú időre csak a szimbólumok őrződtek meg, a lényegi, mély belső tartalom elveszett.

 

 

Azóta többen osztották a hibás és megvezető feltevését, mely szerint Izrael népe a kapocs a régi Egyiptom és a nyugat között. Ezt a hipotézist alátámasztandó előszeretettel nyúlnak a 22 Nagy Arkánum és a héber ábécé 22 betűjének kabbalisztikus jelentése között felfedezhető azonosságokhoz, holott lassan köztudott, hogy a Tarot 144+1 lapból áll. A nagy francia okkultista Alphonse-Louis Constant (1810-1875), vagy ismertebb (ál)nevén Eliphas Lévi (Zahed) állítja  „A mágia dogmája és rituáléja” című fő művében (1856), hogy a Tarot az a könyv, melyet a héberek HIBÁSAN Henochnak, az egyiptomi kutúrában HELYESEN -nekem- Hermes Trismegistosnak, a görögök pedig HIBÁSAN legendás városalapítójuknak, Kadmosnak tulajdonítanak. Továbbiakban ELIPHAS LÉVY még azt is állítja, hogy a hermetikának az az eljárása, amelynek segítségével az úgynevezett nagy arkánumot meg lehet valósítani, itt rejtőzik. A nagy arkánum a tökéletesen felszabadult lélek, aki a világuralom és a béke megteremtője. Amint látszik, egyáltalán nem kis igényű dologról volt szó. A századforduló körül egyre nőtt az érdeklődés a Tarot kártyák iránt, sőt, Arthur Edward Waite (1857-1941) azokat nagymértékben tovább gazdagította. Waite, aki Amerikában született, de Angliában nevelkedett, az okkultizmus nagy ismerője volt. Tagja, később nagymestere lett a befolyásos, mágikus rendnek, az "Aranyló hajnal titkos rendjé"-nek, melyet 1888-ban alapított többek között Samuel McGregor Mathers, Dr. Wynn Westcott és Dr. William Woodman. A rendnek ismert tagja volt a költő William Butler Yeats és a híres mágus Aliester Crowley. Waite a szellemi atyja egy új tarot kártyának, amelyet egyik rendtársa, Pamela Coleman Smith rajzolt. A művész kézjegye "PCS" mind a 78 lapon szerepel. Míg az eddigi Tarot kártyákon csupán a Nagy Arkánumon, az udvari figurák lapjain és esetleg az Ászokon szerepelt illusztráció, a Waite által megálmodott csomagban a fennmaradó 36 lapon is láthatók az értelmezésüket inspiráló képek. Ezen gazdagítás eredményeként az ő Tarotja ma a legelterjedtebb. Carl G. Jung (1875-1961) svájci pszichoanalitikus elmélete az archetípusokról és a kollektív tudatalattiról a tarot pszichológiai elemzésének alapja. Jung fontos összefüggést fedezett fel pácienseinek álmai és a világvallások, valamint a mitológia szimbólumai között. Szerinte az emberek álmában azonosan visszatérő motívumok nem individuálisan szerzettek, hanem az emberiség közös tapasztalatain alapulnak. Ez az ún. kollektív tudatalatti az emberi psyché mélyén rejtőzik, és különböző álmokban, fantáziákban és szimbolikus képekben, kifejezésekben jelentkezik. Ezek a tartalmak ősi tapasztalatok és alapismeretek, amelyek minden kultúrában jelen vannak és felfedezhetők minden nép mitológiájában, meséiben és a világvallásokban is. Ezeket a közös ismereteket Jung  „archetípusok"-nak nevezte, amelyek a tarot a szimbólumaiban is felfedezhetők. Megint mások HIBÁSAN indiai eredetűnek vélik a Tarot, mivel a kártya lényegi jelképei indiai istenségek ismertetőjeleit vélik felfedezni és azonosítani. Roger Tilley  „Playing Cards” című munkájában (1973) arra az érdekes párhuzamra figyelmeztet, hogy a Kis Arkánum négy fő szimbóluma (Botok, Kardok, Érmék, Kelyhek) Adhanari főisten jelképe, kinek bal oldalát Shiva, jobb oldalát az isteni Shakti jeleníti meg. Egy meggyőzőnek hitt téves elmélet szerint csak a 22 Nagy Arkánum eredete vezethető vissza régmúlt időkre, az 56 Kis Arkánum keletkezése a középkorra tehető. Ennek megfelelően a Kis Arkánum a középkori rend jelképe: Kardok = lovagok, Kelyhek = papság, Érmék = kereskedők, Botok = parasztság.

 

Tarot  felépítése és rendszere

 

A korai kártyajátékok különböző számú lapokból álltak. A firenzei játékban 41 ütőkártya és 56 közönséges lap, a bolognaiban 62 lap volt. A mantuai Andrea Mantegnától származó legszebb csomag 50 kártyából állt. Voltak játékok, melyek 12, egyenként 12 lapos sorozatból álltak, de voltak egyenként 12 lapból álló, 8 sorozatot tartalmazó csomagok is. Csak 1600 körül ír az itáliai Garzoni olyan játékról, amely a mai Tarotnak megfelelően 22 Nagy Arkánumot és 56 Kis Arkánumot foglal magában. Ebben a formában nevezték velencei csomagnak vagy marseille-i Tarotnak. A Tarot a tudás ősi rendszere, melyet titkos tanokkal foglalkozó iskolák örökítettek át korról-korra. A hatásos ábrák láthatóan, bár részben csak szimbólumok útján megfejthető formában fejezik ki az alapos tudást. Minden kártya szimbólumtartalmának megfelelő energiát hordoz. A Tarot-t eredetileg - a kínai "Ji King"-hez hasonlóan - bölcsességek gyűjteményének tekintették és tanácsért folyamodtak hozzá. Ezért léteznek olyan definíciók is, mint Kerék, Út, Térkép, Törvény stb. A Tarot eredetileg az önmegismerés szövevényes útján szolgálta a tájékozódást, a lelki átalakulás területén segítette az embert, titkokat leplezve le, kaput tárva a belső világ és a kozmosz megismerése felé. Csak sokkal később fordították le ezt a bölcsesség gyűjteményt képi rendszerré.

A tarot 22 képfogalmazása a fogalmazások megcáfolhatatlanságát jelzi. HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZként egyébként is apodiktikusan fogalmaztam. A Tabula Smaragdina is úgy kezdődik, hogy az, amit mond biztos, hazugság nélkül való és igaz, és úgy végződik, hogy mindhárom tudás birtokában vagyok. A látványokban való fogalmazás hatása közvetlenebb. Ezért a művészet az embert mélyebben érinti, mint a tudomány. S ezért az archaikus szentkönyvek, ha döntő mondanivalójuk van, példázatokat mondanak. A példázat (analógia) egzaktabb, mint a racionális fogalom.

A ma használatban lévő Tarot 78 lapja szimbolikus térképnek, a belső utazás során útmutatónak és mérföldkőnek tekinthető. Helyes használatával új felismerések segítségével tisztázódnak a kérdéses élethelyzetek. Jelentős átalakító ereje révén a Tarot értékes áttöréseket segít elő, világosabb megértéshez és finomabb érzékeléshez vezet a minket leginkább foglalkoztató és legmélyebben érintő dolgokban. Megmutatja erősségeinket és felfedi a hiányosságokat, amennyiben készek vagyunk elfogadni létezésüket. A Tarot kizárólag személyes fejlődésünk céljára, semmiképpen sem másoknak, vagy magának a sorsnak manipulálására szolgál.

A tarot 78 kártyája 2 részre oszlik, az ún. Nagy Arkánum 22 és a Kis Arkánum 56 lapjára. A Nagy Arkánum 22 kártyája meghatározott nevet és számot visel, amelyek szimbolikusan a személyiségfejlődés és a tapasztalatszerzés állomásait jelentik. A kártya felosztása: 22 Nagy Arkánum (0-tól XXI-ig),Bolondtól (0) a Világig (XXI) terjedő 22 kártyája olyan képeket jelenít meg, melyek mítoszokból és más hagyományokból meglepően ismerősnek tűnnek. A többi lap 56 a Kis Arkánum: négy sorozatra van felosztva, mint ahogy a mai kártyajátékokból ismerjük: Botok = treff, Kardok = pikk, Kelyhek = herc, Érmék = káró. Minden sorozat 14 lapból 10 számozott (Ász = 1-től 10-ig) és 4 udvari figurát ábrázoló kártyából (Király, Királynő, Lovag és Apród) áll, vagyis 16 Udvari Figura és 40 Kis Arkánum.

Az Adunak is nevezett Nagy Arkánum –a kérdező mindenkori helyzetére vonatkozó jelentése mellett –a Kozmikus törvényen alapuló magasabb rendű, univerzális tanítást közvetíti.

Az Udvari Figurák gyakran életünk fontos szereplőit képviselik. Elénk tárják, mit kell megtanulnunk, milyen kihívásoknak akarunk megfelelni. Megmutatják, miben vagyunk különösen tehetségesek.

A Kis Arkánum az élet kisebb, közvetlen feladataira vonatkozik. Ez a rész a Botok, Kelyhek, Kardok és Korongok 10-es csoportjaiból áll.

A Botok a Tűz elemhez tartoznak, általában az energiát képviselik. Elsősorban a szexualitás férfi aspektusa, a tetterő, érzékelés, intuíció, intenzitás és dinamika tartozik ide.

A Kelyhek a Víz elemhez tartoznak és a belső, érzelmi valóságra vonatkoznak. A szeretet, érzések, emberi kapcsolatok, a szexualitás női aspektusa és az odaadás tartozik körükbe.

A Kardok a Levegő elemhez tartoznak, mentális, gondolati állapotokat és folyamatokat tükröznek. Ez a mentális terület a legvédtelenebb azokkal a zavarokkal szemben, amelyek újra és újra próbára teszik, amit már magunkénak tudunk. A Kardokat ábrázoló kártyák szimbolizálják azokat a szellemi erőket is, melyekkel életünket –többnyire öntudatlanul– alakítjuk.

A Korongok a Föld elemhez tartoznak és a külső, anyagi, fizikai valóságra vonatkoznak. A külső a belső tükörképeként jelenik meg. A Földdel a test, az egészség, a táplálkozás, a ruházkodás, a tulajdon, az anyagi javak, a szegénység és a gazdagság kapcsolatos.

 

A Tarot mint beavatási rendszer

 

 

A tarot 22 képből álló sorozat, amelyhez még 4 színben 10-10, esetleg 12 (vagy 14) lap csatlakozik. A 22 lap első pillanatra is azonnal analógnak látszik a kaldeus asztrológia zodiákusának 12 képével, a kínai Ji King 64 ábrájával, a mexikói tolték naptár képeivel. A különbség az archaikus rendszerek között csak az, hogy mindegyiknek más aritmológiája van. A tarot aritmológiája 22-es, ami azt jelenti, hogy a 22 szám közül egyik a másik nélkül értelmetlen, és hogy a 22 szám együttes összege az egész. Az aritmológiáról (arithmosz - szám, logosz - értelem) tudjuk, hogy ez a szám értelmezéséről szóló tanítás. A számértelmezés minden esetben az egység jegyében történik. PÜTHAGORASZ (ORPHEUSZ) egysége a 10-es. Az asztrológia egysége a 12-es. A szánkhja egysége a 25-ös. A Kabala egysége a 22-es. Ami azt jelenti, hogy a Kabala a 22-t tekinti egy egésznek. A hagyomány aritmológiái definitív természetűek. A modern tudományos aritmológiában a szám értelmét elvesztette. Miért? Mert úgynevezett végtelen számsorral kalkulál. Tudjuk, hogy ez hibás és hamis. Nincs végtelen számsor. Legnagyobb szám van (BÖHME), és e legnagyobb szám a világ száma. Minderről már többször volt szó. Viszont ha figyelembe vesszük a Fibonacci aranymetszést és abból alapul vesszük a legtökéletesebb és legkülönlegesebb számot a 144-est, amely a legközelebb áll a Mindenhatóhoz és a tökéletességhez máris megkaptuk a tökéletes választ. A tarot kétségen kívül hermetikus, egyiptomi eredetű, bár mai alakjában erőltetett kabbalisztikus megfogalmazásban maradt ránk. A tarot 22 ábráját a héber 22 betűvel is a Kabbala látta el, minden bizonnyal még Alexandriában. A tarot a hagyomány szerint az én -HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ- művem.

 

 

A tarot használatának egyik módja - mint a kínai Ji Kingé, az asztrológiáé és a mexikói naptáré - sorselemzés volt. Később ezt a sorselemzést devalvált alakjában jóslásnak nevezték. A csillagokból, a kártyából, a tenyérből való jóslás alapja az archaikus aritmológia, amelynek segítségével az ember sorsának tényezőit bizonyos helyzetben és időpontban számba tudja venni, vagyis az azokkal való reális számolás lehetőségét megismeri. Később, amikor a tarot kártyajátékká vált, az eredeti sorselemzés értelmét vesztette, a jóslás a merő primitív intuíció eszközeivel teljesen megbízhatatlan.

 

Tarot Életfa

 

 

A tarot jelenlegi közkézen forgó 22 képe közül 21 számozott, a 22-dik számozatlan. A huszonegy számozott kép a háromszor hétnek felel meg. Nem egyéb ez, mint az alkímia 7-7-7 művelete a 3 princípium (kezdet) jegyében. Az első 7 művelet a sal kezdetében, a második 7 a sulphur kezdetében, a harmadik 7 a merkur kezdetében folyik le. Természetesen mindig úgy, hogy a 3 kezdet is, a 7 művelet is állandóan szimultán, mint ahogy a nyelvben is a 22 hang állandóan szimultán. Mind a 22 kép ábra, de nem szimbólum és nem típus, hanem úgynevezett mátrix. BÖHME a mátrixot szignatúrának is nevezi. A mátrixnak csak meghatározott (definitív) aritmológiában van jelentése és értelme. Más aritmológiába áthelyezve is csak zavarra ad okot. Az egyes mátrixok az aritmológiai alapértelmezés (az Egy) műveletei és transzmutációi. Értelmük csak az Egyhez viszonyítva van. A mátrixokat minden valószínűség szerint eredetileg sem látták el semmiféle szöveggel. Ebben az esetben kép-látásról és képtudás elsajátításáról van szó. A képet nem lehet megcáfolni. A kép nem bizonyítható, hanem van. Az ember legfeljebb más képet állít melléje vagy szembe, de ez az előbbit nem teszi fölöslegessé. A kép az, amiben az alak és az értelem egybeesik. Ezért nincs szám szemléletesség nélkül.

 

 

A tarot nem kész életterv. Más szóval a tarot nem filozófia és nem világnézet. Kész világnézetet nyújtani annyi, mint az embert eldologiasítani és elszemélyteleníteni. Amire szükség van, nem kész élettervet, hanem eszközöket nyújtani, hogy minden ember minden személyes képességét felszabadíthassa. Nem kész rendszereket kell adni, hanem az ébresztő mozzanatok folyamatos lehetőségét biztosítani. A tarot mátrixai ezért nem típusok, vagyis nem meghatározások és maradéktalan jelentések, amelyek az embert kész helyzet elé állítják, hanem meghatározhatatlan (infinitezimális) értelmek.

Goethe szavával a mátrixok ősértelmek (Urworte), vagyis ősképek, vagyis éppen mátrixok amik nem egyebek, mint anyák, anyajegyek, bélyegek, szignatúrák, amelyek az ember eredetének bázisát tárják fel. Az ember sorsa ilyen ősképek és ősértelmek szüntelen átminősülésének és elváltozásának jegyében folyik le. Az asztrológia és a Ji king és a mexikói naptár pontosan ugyanezzel a módszerrel dolgozik.

 

 

A tarot-nak különösen a sors olyan helyzeteiben van jelentősége, amikor az ember az életében megakad, több mátrix (lehetőség) egyszerre aktuálissá válik, zavar és komplikáció támad, és a sors stagnál. Hindu analógiával azt lehet mondani, hogy karmatorlódás keletkezik. Egyszerre több karma (sors) válik esedékessé. Ilyesmi az emberek, de a népek életében is elég gyakori. Modern szóval az ember vagy a nép válságban van. Sajátságos többszólamúság és poliritmia és sokértelműség aktualizálódik, olyan szövevény, amelyben az ember bele is zavarodhat és el is kallódhat.

Példa volt már erre is éppen elég. Ma minden civilizált ember sorsa és az egész emberiség sorsa már csak a civilizáció bonyolult morális-politikai-gazdasági-társadalmi-pszichológiai szerkezeténél fogva is válságban van. Minden ember és az egész emberiség több egymással meg nem egyező sorsot egy időben él. Az ember sorsát konfliktusai határozzák meg, és az dönti el, hogy e konfliktusokat hogyan, főként milyen színvonalon tudja megoldani. A tarot által feltárt lehetőségek kiutat mutatnak a válságból. A karmatorlódást nem oldja fel, hanem azzal, hogy a mátrixokat az ember kezébe adja, a megoldást lehetővé teszi. Persze a válság megmarad, de magasabb nívóra helyeződik át, vagyis nehezebb lesz, ami csak más szó arra, hogy könnyebb. A torlódás megmarad és a hibák és a„bűnök” is megmaradnak, ami még tűrhető, de a gyarlóságok is, ami alig elviselhető. Aki azonban jól odafigyel, észreveszi, hogy nem egészen. Ismétlődik és megmarad, de felső oktávján, vagyis még pontosabban a válság a mellékhangnemekből fokozatosan átkerül a főhangnembe. Az összes kérdés pedig, vagyis maga az élettéma, a sorsfeladat, a képlet csak a főhangnemben oldható meg. Ez a folyamat nem olyan, mint az öregedés. Olyan, mint amikor a gyümölcs megérik. A  „bűn” és a hiba és a gyarlóság megmarad, de az ember hatalmat nyer fölötte, nem azért, hogy eltüntesse, hanem hogy pozitívan felhasználhassa. A tarot ezek szerint olyan éberen felidézett sorsmatematikai haladványsor, vagyis olyan éberré tett karmatorlódási folyamat, amely az ember (emberiség) csíráit képszerűen megmutatja, s azáltal, hogy a világosságra emeli, átvilágítja és felbontja, ezzel az embert értelmesen dramatizálja (harmonizálja, hangszereli). Azzal, hogy a sors drámájának egy aritmológiai értelmezésen belül lehetséges változatait átvilágította, az embert a sors fölötti létezés számára éretté teszi. Csak más szó ez arra, hogy szabad személlyé emeli. A tarot mátrixai azonban nemcsak a válságokban nyújtanak megoldási lehetőséget. A mátrixok a rejtett karmacsírákat akkor is fel ébresztik, ha azok még válságot nem idéztek fel. Egy mátrix értelmének megfejtése több mátrix harmonikus al- és felhangjait is megszólaltatja, s így a karmatorlódást mesterségesen is felidézi. Az ember így nem kényszerből és szükségből, hanem tudatosan is több karmát vehet magára. Ezért a tarot a karmamutációk beavatási rendszere is. A régiek értettek ahhoz, hogyan lehet az ember életét érdekessé tenni.

 

 

A tarot-rendszer természetesen éppen úgy a reintegrálódás módszere, mint minden archaikus úgynevezett beavatás, a Ji king, a szánkhja, az orfika, a tao vagy az asztrológia. A beavatási rendszerek között lévő különbség mindig az aritmológiai számértelmezések között lévő különbség.

A Tarot a megtestesült csoda, ha valaki tanácstalan és segítségre szorul tökéletes tanácsot és útmutatást kaphat egy olyan avatár Tarot Mester által, aki tökéletes mélységében ismeri a lapokat. Tehát ennek tekintetében kell a Tarot-ot szemlélni és sorselemzésen részt venni.

 

 

Én Thoth, Neter-Avatár biztosan megmondom, hogy mit hoz számodra a lehetséges jövő, vagy milyen életutat válassz magadnak, amikor tanácstalannak érzed magad. Tudnod kell, hogy sorsod felett részben szabad akarattal rendelkezel, ez rögzítve is van minden lélek reinkarnációs szerződésében. Ezeken a lehetségesen bekövetkező dolgokon változtathatsz, pld. a jó lehetőségeket hamarabb meglépheted, előre felkészülhetsz a rossz eseményekre, megtudhatod, hogy párod, hűséges-e, vagy, hogy gyermeked tényleg a te véred, vagy ha nő vagy, biztosan meg lehet állapítani tarotból, hogy kié gyermeked, elveszett tárgyakat, házi kedvencet, eltűnt barátot, családtagot lehet megkeresni, stb.

Bármilyen kérdésedre választ adok -akár nem hétköznapi kérdéseidre is- , Tarotból csak hívnod kell, hogy megbeszéljük a részleteket.

 

 

Telefonszám: 06/30-3656299


E-mail: atlantiszfenyfia@gmail.com


Skype: arelich.thoth.vomalites

 

Figyelem! A telefonszám nélküli telefonhívásokat nem fogadjuk( magán, titkos és ismeretlen kiírással érkező hívásokat)

 

 

 

A témával kapcsolatos további szolgáltatások